Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square

Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square Inc.

บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวาง และความรู้ในเรื่องขั้นตอนและระบบธุรกิจ พวกเราที่บริษัท โกลเบิล เบรน สแควร์ สามารถระบุต้นเหตุปัญหาของลูกค้าผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้านั้น เราจะให้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมบริษัทของลูกค้า

การจับคู่ธุรกิจทั่วโลก

ผ่านการจับคู่โดยตรงกับคู่ค้าต่างชาติในอนาคต โดยการใช้ GBM บริษัทจะได้รับการสนับสนุนในด้านการวางแผนเพื่อการดำเนินงานในกิจกรรมการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การทำงานกับคู่ค้าต่างชาติ ในการดำเนินการ ด้านยอดขาย และการผลิต

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการแก้ปัญหาการตลาดไร้พรมแดน

เรามีส่วนช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยการมอบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการออกแบบ และการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดไร้พรมแดน

อ่านเพิ่มเติม

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

พวกเราให้การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการวางแผนและการดำเนินการกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขาย และผลกำไรในตลาดต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การบริการให้คำปรึกษา

เราพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า โดยการระบุสาเหตุของปัญหาของลูกค้าบนพื้นฐานความเป็นจริงผ่านการตรวจสอบเชิงลึก

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม

เราดำเนินการโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติการและระบบรุ่นใหม่ และสนับสนุนการเริ่มต้นและการดำเนินการ ไปจนกระทั่งการบูรณากาอย่างเต็มรูปแบบสู่ธุรกิจของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ

โครงการล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ พันกันจนซับซ้อน โดยการขจัดปัจจัยเหล่านั้นและการดำเนินโครงการตามที่กำหนดอย่างถี่ถ้วน เราสามารถที่จะทำให้เป็นส่วนช่วยที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเราได้

อ่านเพิ่มเติม

การจ้างทำกระบวนการธุรกิจ

กิจกรรมการตลาดต้องการความเชี่ยวชาญสูง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแนวโน้มการตลาด โดยการจัดจ้างคนภายนอกทำกิจกรรมเหล่านี้ ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นและจัดสรรทรัพยากรให้กับธุรกิจในเบื้องต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

Page Top